Download Brochure 2011-2012
  It's been more than 70 years that Mesrobian is pioneering in the fields of academic, national and spiritual education. More than 10,000 Mesrobian graduates have stepped into the realm of life, mature and aware.
  And today, after 70 years of selfless giving, Mesrobian is more determined than ever to give the best education to its children; the education which is necessary to break into the fast evolving future, so that they shape it and not be shaped by.

  < monthname >
  ԵրկԵրքՉոր ՀնգՈւրՇաբ Կիր
  ԵրկԵրքՉոր ՀնգՈւրՇաբ Կիր

  Subscribe to our newsletter!

  Հայ Կաթողիկէ Մեսրոեան Բարձրագոյն եւ Արուեստից վարժարաններ
  Պուրճ Համուտ, Արաքս պողոտայ, Պէյրութ, Լիբանան: Հեռ./Ֆաքս: + 961 1 260504 / 262955 / 254940