Download Brochure 2011-2012
  It's been more than 70 years that Mesrobian is pioneering in the fields of academic, national and spiritual education. More than 10,000 Mesrobian graduates have stepped into the realm of life, mature and aware.
  And today, after 70 years of selfless giving, Mesrobian is more determined than ever to give the best education to its children; the education which is necessary to break into the fast evolving future, so that they shape it and not be shaped by.

  < monthname >
  MonTueWed ThuFriSat Sun
  MonTueWed ThuFriSat Sun

  Հայ Կաթողիկէ Մեսրոեան Բարձրագոյն եւ Արուեստից վարժարաններ
  Պուրճ Համուտ, Արաքս պողոտայ, Պէյրութ, Լիբանան: Հեռ./Ֆաքս: + 961 1 260504 / 262955 / 254940